OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smluvní ujednání pro použití internetové aplikace Výkaz práce.

Před vytvořením uživatelského účtu si pečlivě přečtěte toto smluvní ujednání.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání internetové aplikace Výkaz práce na adrese https://vykazprace.cz (dále jen „aplikace“).
  2. Provozovatelem aplikace je společnost Systemart s.r.o., Eliščino nábřeží 298, Hradec Králové 3, PSČ 500 03, IČ 25997203, zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19039 (dále jen „provozovatel“). Další kontaktní údaje, zejména telefonní čísla a emailové adresy na provozovatele jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele https://www.vykazprace.cz.
  3. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání názvu účtu, přihlašovacího jména (e-mailové adresy) a hesla a vyplnění údajů o uživateli, které budou následně použity v aplikaci.
  4. Aplikace je webová služba sloužící primárně k vystavování účetních dokladů, jejich tisku či odesílání e-mailem na adresu obchodních partnerů.
 2. Licenční ujednání

  1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.
  2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.
 3. Práva a povinnosti uživatelů

  1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace evidovat výkazy práce pracovníků, vést docházku, elektronickou knihu jízd, vystavovat podklady pro fakturaci, mzdy aj. Pořízená data může vyhodnocovat, tisknout, odesílat e-mailem, importovat či exportovat do nebo z aplikace a to v rozsahu, v jakém to aplikace rozsahem svých funkcí umožňuje.
  2. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele.
  3. Uživatel nesmí z dokumentů vygenerovaných aplikací odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné značky, název provozovatele nebo název aplikace.
  4. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživateli, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní ujednání.
  5. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.
  6. Provozovatel je oprávněn zrušit účet, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.
 4. Úplata za užívání aplikace

  1. Tato aplikace a z ní vyplývající služby jsou zpoplatněny dle ceníku služeb uvedeném na stránkách provozovatele https://www.vykazprace.cz.
  2. Vyúčtování a následná fakturace probíhá vždy zpětně za kalendářní měsíc. Faktura je připravena ke stažení v aplikaci (případně zaslána na uvedený email) na začátku následujícího kalendářního měsíce.
  3. V případě nezaplacení faktury za poskytované služby ve splatnosti může být uživateli pozastaven přístup do aplikace nebo dočasně omezeny služby.
 5. Způsoby platby za používání aplikace

  1. Platbu za používání aplikace je možno provést bankovním převodem na účet poskytovatele 7216216216/2010.
  2. Pro pohodlí uživatelů umožňuje aplikace předplacení služeb pomocí systému tzv. peněženky. Do této peněženky je možno kdykoliv převést finanční prostředky a tzv. „nabít kredit“. Tyto prostředky budou použity pouze na úhradu faktur za služby (viz. odstavec IV). Při dostatečném kreditu tento systém zajišťuje včasné automatické splacení závazků vůči poskytovateli a předchází omezení služeb uživateli z důvodu nezaplacení faktur.
  3. Způsoby nabití peněženky (mimo klasický bankovní převod) jsou následující:
   1. platba platebními kartami (Visa, Maestro, aj.)
   2. platba pomocí elektronické peněženky systému GoPay
   3. platba pomocí elektronické peněženky systému PayPal
   4. online okamžitý převod finančních prostředků pomocí následujících bankovních institucí:
    • Raiffeisenbank a.s.
    • Komerční banka, a.s.
    • mBank S.A., organizační složka
    • Česká spořitelna, a.s.
    • Fio banka, a.s.
 6. Záruky

  1. Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
  2. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.
 7. Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  2. Potvrzením tohoto Smluvního ujednání uděluje uživatel souhlas provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu identifikačních údajů uživatele, jako jsou v případě fyzické osoby – podnikatele např. jméno, příjmení, provozovna, v případě právnické osoby např. obchodní firma, IČ, sídlo právnické osoby. Způsoby zpracování jsou shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, doplňování, úprava, blokování a likvidace. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má uživatel v aplikaci aktivní účet.
  3. Zpracování osobních údajů uživatele se děje za účelem zasílání informací souvisejících s aplikací Výkaz práce, s vývojem legislativy dotýkající se aplikace Výkaz práce a pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu, po kterou má uživatel v aplikaci aktivní účet s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
  4. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele.
  5. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 8. Závěrečné ustanovení

  1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.
  2. Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na stránkách provozovatele https://www.vykazprace.cz/obchodni-podminky/.
  3. Podle takto změněného smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního smluvního ujednání.
  4. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Městský soud v Hradci Králové. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové.
  5. Toto smluvní ujednání je platné od 1. 1. 2013.
 • Kontakt
 • Podpora: +420 216 216 216
 • Po–Pá: 9:00–17:00

 • Copyright © 2017 Systemart s.r.o.
 • Česká republika
 • Sledujte nás